ارسال پیام تبلیغاتی

1000 پیامک تبلیغاتی
35,000 تومان + 5,000 تومان هزینه راه اندازییکبار
هر پیام فارسی 70 کارکتر
هر پیام انگلیسی 140 کارکتر
ارسال سریع
ارسال منطقه ای
ارسالبه مشاغل
ارسال به جنسیت
2000 پیام تبلیغاتی
70,000 تومان + 7,000 تومان هزینه راه اندازییکبار
هر پیام فارسی 70 کارکتر
هر پیام انگلیسی 140 کارکتر
ارسال سریع
ارسال منطقه ای
ارسالبه مشاغل
ارسال به جنسیت
3000 پیام تبلیغاتی
105,000 تومان + 9,000 تومان هزینه راه اندازییکبار
هر پیام فارسی 70 کارکتر
هر پیام انگلیسی 140 کارکتر
ارسال سریع
ارسال منطقه ای
ارسالبه مشاغل
ارسال به جنسیت
4000 پیام تبلیغاتی
130,000 تومان + 10,000 تومان هزینه راه اندازییکبار
هر پیام فارسی 70 کارکتر
هر پیام انگلیسی 140 کارکتر
ارسال سریع
ارسال منطقه ای
ارسالبه مشاغل
ارسال به جنسیت
5000 پیام تبلیغاتی
170,000 تومان + 12,000 تومان هزینه راه اندازییکبار
هر پیام فارسی 70 کارکتر
هر پیام انگلیسی 140 کارکتر
ارسال سریع
ارسال منطقه ای
ارسالبه مشاغل
ارسال به جنسیت
10000 پیام تبلیغاتی
320,000 تومان + 15,000 تومان هزینه راه اندازییکبار
هر پیام فارسی 70 کارکتر
هر پیام انگلیسی 140 کارکتر
ارسال سریع
ارسال منطقه ای
ارسالبه مشاغل
ارسال به جنسیت